พื้นพระเยซูเป็นคูผู้สอนและหมอผู้ฮักษา LLL6 #01 Picture 1